ສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບແບບຜົນຕອບແທນ

ການລົງທຶນໃນ Cryptocurrency ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ໃນດ້ານນີ້ເປັນພິເສດກ່ຽວກັບທີ່ໄປທີ່ມາຂອງຫຼຽນນັ້ນໆທີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານຕອ້ງການລົງທຶນໃນຫຼຽນ Bitcoin ກໍຄວນຮູ້ຂໍ້ມູນ ຕົ້ນກຳເນີດຂອງຫຼ່ຽນວ່າຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກໃສ ເປັນຫຍັງຫຼຽນນີ້ຈິ່ງມີມູນຄ່າສູງກ່ວາທຸກສະກຸນເງີນ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການສຶກສາຢ່າງລະອຽດມາກ່ອນລ່ວງໜ້າ ອາດມີໂອກາດສູງໃນການຂາດທຶນ

🚀ສາມາດຮອງຮັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຄ່າເງິນທີ່ສູງໄດ້

ການລົງທຶນໃນ Cryptocurrency ເປັນການເກງກຳໄລຈາກການຜັນປ່ຽນຂອງການ ຊື້-ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດ ກ່ອນທີ່ຈະເລີມລົງທຶນ ນັກລົງທຶນຄວນເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ຈະບໍ່ຄືກັບການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນທີ່ ມີການອີງຕາມການພິຈາລະນາຈາກຜົນປະກອບການ ບໍລິສັດ ຫຼື ທຸລະກິດ ນອກຈາກນັ້ນຍັງບໍ່ມີຜົນອ້າງອິງ ຫຼື ທິດສະດີບົ່ງບອກມູນຄ່າຂອງຫຼຽນຢ່າງຊັດເຈນ ດັ່ງນັ້ນມູນຄ່າຂອງຫຼຽນຈະມີຜົນຈາກການຕັ້ງຊື້ – ຂາຍ ແລະ ບໍ່ມີໜ່ວຍງານຄວບຄຸມລາຄາຫຼຽນ ເຮັດໃຫ້ຫຼຽນ Cryptocurrency ມີການຜັນຜວນ 20-50% ຕໍ່ມື້ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

🚀ຍອມຮັບຜົນກະທົບໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ເຮັດໃຜເດືອດຮ້ອນ

ໃນໂລກຂອງ Cryptocurrency ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ມີການຕັ້ງຊື້-ຂາຍ ຕະຫຼອດເວລາ 24h/7ວັນ ບໍ່ມີການລະງັບການ ຊື້-ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນ ຫຼື ຮ້ອງວ່າ Circuit – Breaker Rules ເຊິງຈະມີການລະງັບການ ຊື້-ຂາຍ ໃນຊ່ວງທີ່ມີເຫດການຜິດປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ

ຂໍ້ດີຂອງການບໍ່ມີການຢຸດພັກກະຄື ທ່ານສາມາດເກງກຳໄລໄດ້ດີໃນຊ່ວງຂາຂຶ້ນ ແຕ່ຖ້າຢູ່ໃນຊ່ວງຂາລົງກໍອາດຈະປຽນແຜນການວິເຄາະກັນບໍ່ທັນເລີຍກໍເປັນໄດ້

🚀ລະມັດລະວັງການ ຊື້-ຂາຍ ໃນຕະຫຼາດ Cryptocurrency

ການລົງທຶນໃນ Cryptocurrency ນັກລົງທຶນສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການລົງທຶນໄດ້ງ່າຍກ່ວາຕະຫຼາດຫຸ້ນ ຫຼື ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ : ການລົງທຶນໃນຫຸ້ນ ຫຼື ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຈະຕ້ອງໄດ້ເປີດການ ຊື້-ຂາຍ ເປີດ ພອດຜ່ານຕົວແທນ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານຫຼາກຫຼາຍຂັ້ນຕອນຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກຽວຄ້ອງ ແຕ່ສຳລັບການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ Cryptocurrency ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີລົງທະບຽນ ໃນເວັບໄຊຕ໌ຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຕັ້ງ ຊື້-ຂາຍ ໄດ້ຕະຫຼອດ.

ເປັນສວນທີ່ຕ້ອງລະວັງເປັນຢ່າງສູງ ຍ້ອນການຄວບຄຸມທຸກຢ່າງທ່ານສາມາດກົດ ຊື-ຂາຍ ໄດ້ເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຜ່ານນາຍໜ້າ ອາດມີການກົດ ຊື້-ຂາຍ ຜິດພາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສີຍຫາຍເປັນມູນຄ່າອັນມະຫາສານໄດ້

🚀ລົງທຶນໃນສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້

ການລົງທຸນໃນນຕະຫຼາດ Cryptocurrency ຄວນຈະມີການແບ່ງສະສວນທີ່ເໝາະສົມກັບຄວtມສ່ຽງທີ່ທ່ານຮັບໄດ້ ເຊິ່ງທຸກຄົນຈະມີຄວາມສາມາດທີ່ຮັບສ່ຽງໄດ້ບໍ່ເທົ່າກັນ

ດັ່ງນັນ້ນກ່ອນເລີ່ມລົງທຶນສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຈະຕ້ອງຮູ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ມີເງີນກ້ອນ ສຳລັບຄ່າໃຊ່ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນ ຂັ້ນຕ່ຳ 6-12 ເດືອນເປັນຕົ້ນ ແລະ ນຳຈຳນວນທີ່ເຫຼືອມາລົງທຶນ

2. ຂັ້ນຕຳກ່ອນເລີ່ມລົງທຶນ ຄວນເລີມລົງທຶນຈາກ 5-10% ຂອງຕົ້ນທຶ້ນ ແລ້ວຄ່ອຍໆລົງທຶນເພີ່ມຈາກອັດຕາສ່ວນທີ່ທ່ານມີ ຕາມຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບມາຈາກການຮຽນຮູ້

3. ເງີນທີ່ທ່ານນຳມາລົງທຶນ ຄວນຈະຢູ້ໃນສັດສ່ວນທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ກະທົບຕໍ່ເງີນກ້ອນທີ່ທ່ານເກັບໄວ້ອີກດ້ວຍ

🚀ກວດສອບບັນຊີທີ່ໃຊ່ລົງທຶນຂອງທ່ານສະໝຳາສະເໝີ

ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ Cryptocurrency ຈະມີຂໍ້ແຕກຕ່າງຈາກການຝາກທະນາຄານທົ່ວໄປ ເຊິງທ່ານຄວນລະມັດລະວັງກວດສອບບັນຊີຢ່າງສະໝຳສະເໝີ ເພື້ອໃຫ້ເເນ່ໃນວ່າບໍ່ມີເງີນຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ຖືກແຮກຂໍ້ມູນ ທ່ານສາມາດກວດເຊັກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຜ່ານລະບົບແອັບ ຫຼື ສອບຖາມຜ່ານທາງພະນັກງານ Call Center ຂອງໜ່ວຍງານທີ່ທ່ານໃຊ້ບໍລິການຢູ່.

****ຫມາຍເຫດ: ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

ສາມາດຕິດຕາມຜ່ານຊ່ອງທາງ faceboook bitqik ພວກເຮົາຈະອັບເດດຂ່າວສານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງໂລກ Cryptocurrency

ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່:

Website: www.bitqik.com

Facebook: https://www.facebook.com/bitqik/

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSdT86ut3/

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.