ເຄັດລັບງ່າຍໆທີ່ຊ່ວຍສ້າງກໍາໄລ Moving average  ແມ່ນຄ່າສະເລ່ຍຂອງລາຄາຄືນຫລັງໄປຕາມຈຳນວນ Timeframe. ຫຼື ເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເຄຼື່ອນທີ່ເເມ່ນການ7 ຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງສິນຊັບໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກໍານົດເປັນໜຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕະຫລາດທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອຸດສະກໍາ.  

Moving average ໃຊ້ເພື່ອກວດສອບລະດັບເເນວຮັບ ເເລະ ເເນວຕັ້ານໂດຍການປະເມີນສິນຊັບລາຄາໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ, ເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍເປັນຕົວບົ່ງບອກລາຄາທີ່ສະທ້ອນເຖິງການເຄຼື່ອນໄຫວຂອງລາຄາກ່ອນໜ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນນັກລົງທຶນ ຫຼື ນັກວິເຄາະຈະນາເອົາຂໍ້ມູນນັ້ນໄປໃຊ້ຄາດການທິດທາງແນ້ວໂນ້ມການເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາ.  

ນອກຈາກ Moving average(MA) ຍັງມີໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຫາກຫຼາຍຮູບເເບບເຊັ່ນ: EMA, WMA ແລະ TMA. (ແມ່ນຄ່າສະເລ່ຍຂອງລາຄາ) ສ່ວນຫຼາຍຄົນຈະນິຍົມໃຊ້ MA & EMA (20 50 100 200) 

-MA ຫຍໍ້ມາຈາກ Moving Average ຫຼື SMA (Simple Moving Average) ຄ່າກາງໆ 
-WMA ຫຍໍ້ມາຈາກ Weighted Moving Average ຊ້າກວ່າປົກກະຕິ 
-EMA ຫຍໍ້ມາຈາກ Exponetial Moving Average ໄວກວ່າປົກກະຕິ 

-Simple Moving Average (SMA): ເເມ່ນຄ່າສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນທີ່ທາງຄະນິດ, ເປັນເຄຼື່ອງມືວິເຄາະທາງເທັກນິກທີ່ໄດັ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດທີ່ນັກເທຣດທັງຫຼາຍມັກໃຊັ້. SMA ມັກຈະໃຊັ້ເພື່ອລະບຸທິດທາງເເນວໂນັ້ມເເລະໃຊັ້ເພື່ອສັ້າງສັນຍານຊຼືັ້ຂາຍທີ່ເປັນໄປໄດັ້ໂດຍມສູດການຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້: 

SMA = (ຜົນລວມຂອງຈຸດຂັ້ມູນສະເລ່ຍໃນຊ່ວງເວລາເຄື່ອນທີ່)/(ຈໍານວນໄລຍະເວລາທັງຫມົດ) 

WeightedMoving Average (WMA): ເເມ່ນຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ເຊິ່ງຈຸດຂໍ້ມູນເເຕ່ລະຈຸດໃນຊ່ວງເວລາຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທ່ເເມ່ນມີນໍ້າຫນັກສະເພາະໃນຂະນະຄໍານວນຄ່າສະເລ່ຍ, WMA ຈະຄິດໄລ່ໂດຍການການົດໜັກທີ່ເພິ່ມເປັນເສັ້ນແຕ່ອົງປະກອບໃນໄລຍະເວລາເຄື່ນທີ່ 

Exponential Moving Average (EMA): EMA ຈະໃຫ້ນໍ້າໜັກສະເພາະໄລຍະເວລາຫຼ້າສຸດ.ໂດຍຈະມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້: 

TriangularMoving Average (TMA):ເເມ່ນເປັນເສັ້ນໂຄັ້ງລຽບສອງເສັ້ນເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າການຫາຂໍ້ມູນຈະຖືກຫາຄ່າສະເລ່ຍເຖິງສອງຄັ້ງ(ໂດຍຫາຄ່າສະເລ່ຍSMA). 

 TMA ເປນຄ່າສະເລ່ຍເເບບຖ່ວງນໍ້າໜັກປະເພດໜຶ່ງເຊິ່ງໃຊັ້ການຖ່ວງນໍ້າໜັກຮູບເເບບສາມຫ່ຽມໂດຍມີຂັ້ນຕອນຄືດັ່ງນີ້: 

ຂັ້ນຕອນທາອິດຄໍານວນຄ່າສະເລ່ຍSMA:  

ຂັ້ນຕອນທີ່ສອງຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍTMA: 

-Variable Moving Average (VMA): ແມ່ນຕົວເລກສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບເລັ່ງລັດທີ່ຖືກທະນາໂດຍTushar Chande ໃນປ1991.  

ໂດຍມີວິທິການຄານວນດັ່ງນີ້:  

VMA = (𝛂* VI * Close Price) + (1 -(𝛂* VI)) * VMA[1]

𝛂= 2 / (N + 1) 

VI = ການວດເເທກຄວາມຜນຜວນ 

N = ຜູ້ໃຊ້ຕັດສິນໃຈເລືອກໄລຍະເວລາ Smoothing 

VMA [1] = ຄ່າກ່ອນໜ້າຂອງຄ່າສະເລ່ຍເຄຼື່ອນທີ່ VMA 

ຕົວຢ່າງ: MA50 ຂອງ TF 1H ແປວ່າເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງລາຄາຄືນຫລັງໄປ 50 ແທ່ງ= 50 ຊົ່ວໂມງ, MA50 ຂອງTF 1Day ກໍຈະເທົ່າກັບ 50 ມື້. 
ສະນັ້ນ MA50, MA100, MA200 ແມ່ນຄ່າສະເລ່ຍຄືນຫລັງຂອງລາຄາ ຕາມຈຳນວນ Timeframe. 
MA ນ້ອຍ ຈະໄວກວ່າ MA ໃຫຍ່ ແຕ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ MA ໃຫຍ່ກໍຈະຫລາຍໄປນຳ 
ຍິ່ງ MA ສູງ ແປວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເອົາມາຫານສະເລ່ຍຈະຫລາຍຂຶ້ນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫລາຍຂຶ້ນ. 

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່:
Website: www.bitqik.com
bitqik Suport : https://support.bitqik.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bitqik/
bitqik Academy : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086347500753
bitqik Insight : https://insight.bitqik.com/
Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSdT86ut3/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2wf6B1zII-2jPtVfwmKvoA
Instagram : https://www.instagram.com/bitqikofficial/
Twitter : https://twitter.com/bitqikofficial

#Bitcoin #bitqik #bitqikacademy #Cryptocurrency #Blockchain

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.