ການວິເຄາະທາງເທັກນິກເປັນການຄາດເດົາຄວາມຜັນຜວນການເງິນໃນອະນາຄົດໂດຍອ້າງອິງຈາກການວິເຄາະການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນອະດີດ, ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີໃນການວິເຄາະໃນຕະຫຼາດ ເເຕ່ກໍຕ້ອງລະວັງເນື່ອງຈາກໃນຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງ. ການວິເຄາະເປັນພຽງການຄາດເດົາໃນຕະຫຼາດ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະເປັນໄປຕາມທີ່ວິເຄາະສະເໝີໄປ. ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເບິ່ງກົດ 10 ຂໍ້ສຳລັບມືໃໝ່ຫັດວິເຄາະເທັກນິກ ວ່າມີຫຍັງເເນ່.

1. ການວິເຄາະພຶດຕິກຳ

ເເມ່ນການສຶກສາພຶດຕິກຳຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າມາຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນ ວ່າເປັນເເບບໃດ ເເລະ ສຶກສາພຶດຕິກຳເຄື່ອນໄຫວຂອງພຶດຕິກຳຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນ. ໂດຍນັກລົງທຶນຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສການເຝົ້າສັງເກດການ ເເລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຢ່າງໃກ້ຊິດເປັນໄລຍະໜຶ່ງ, ເນື່ອງຈາກຮຸ້ນບາງຕົວມີປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ເເຕກຕ່າງກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຂົ້າຊື້ ເເລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ວິເຄາະເເຕກຕ່າງກັນໄປ.

2. ວັດທະຈັກຂອງລາຄາ

ການທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນຫຼາຍສຸດຄື ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊື້ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ຖືກຈັງຫວະ ເເລະ ເວລາ, ສາມາດປະເມີນໂອກາດທີ່ຈະເກີດຈຸດປ່ຽນ ເເລະ ເເນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ເເລະ ວັດທະຈັກຂອງລາຄາທີ່ມີຄວາມຂຶ້ນລົງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

3. ລົງທຶນຕາມເເນວໂນ້ມ

ໃນຊ່ວງທີ່ມີເເນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ຫຼື ຂາລົງ ການກຳນົດກົນລະຍຸດໃຫ້ຖືກຕາມເເນວໂນ້ມຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນ, ເພາະການລົງທຶນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເເນວໂນ້ມນັ້ນມັກຈະເກີດຜົນຂາດທຶນໄດ້ງ່າຍ.

4. ປະລິມານຂອງການຊື້ຂາຍ

ເເມ່ນປະລິມານເມັດເງິນທີ່ຊື້ຂາຍໃນຊ່ວງນັ້ນເວລານັ້ນ, ມັນສາມາດບົ່ງບອກເຖິງນ້ຳໜັກເເນວທາງສຳຄັນທີ່ລາຄາຈະໄປໃນທິດທາງໃດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຢືນຢັນເເນວໂນ້ມວ່າຍັງເເຂງເເຮງດີ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຊື້ຂາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ.

5. ເເນວຮັບ ເເລະ ເເນວຕ້ານ

ເເນວຮັບ ເເລະ ເເນວຕ້ານເເມ່ນສອງເເນວຄິດການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະເທັກນິກຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນ.

ຖ້າເຮົາສາມາດລະບຸເເນວຮັບ ເເລະ ເເນວຕ້ານໄດ້ ກໍຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍໃນການຊື້ຂາຍ ເມື່ອລາຄາດຳເນີນໄປເຖິງຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງໃນສອງຈຸດນີ້ ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທັງສອງທາງ, ມັນອາດຈະຂ້າມລະດັບ ເເລະ ອາດຈະຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ, ມັນອາດຈະກັບຄືນສູ່ລະດັບເກົ່າຫຼັງຈາກເເຕະທັງສອງຢ່າງ (ສູງສຸດ ຫຼື ຕໍ່າສຸດ).ເເນວຮັບ ເເລະ ເເນວ ຕ້ານຈຶ່ງເປັນຈຸດສຳຄັນສຳລັບການຕັດສິນໃຈໃນການຊື້ຮຸ້ນ ຫຼັງຈາກວິເຄາະສ່ວນອື່ນໆມາເເລ້ວ.

6. ກຣາຟຊະນິດຕ່າງໆ

ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ pattern ໃນເເບບຕ່າງໆ ຈະຊ່ວຍປະເມີນຫາຈຸດກັບຕົວຂອງເເນວໂນ້ມໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ເເລະ ຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ.

7. ວິເຄາະຈາກກອບເວລາທີ່ເເຕກຕ່າງກັນ

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກຊ່ວງເວລາທີ່ເເຕກຕ່າງກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນ ເເລະ ສາມາດເເຍກເເຍະເຖິງເເນວໂນ້ມຂອງລາຄາໃນໄລຍະຕ່າງໆ ທັງໄລຍະສັ້ນ ກາງ ເເລະ ໄລຍະຍາວໄດ້ ເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າຊື້ຮຸ້ນໄດ້ຖືກຈັງຫວະ.

8. ຮູ້ຂໍ້ຈຳກັດຂອງເຄື່ອງມືຕ່າງໆ

ເຄື່ອງມືຕ່າງໆມີຂໍ້ຈຳກັດໃນຕົວມັນເອງ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືປະເພດຕົວຊີ້ວັດ(indicator) ນັ້ນມີທັງເເບບທີ່ເໝາະກັບຊ່ວງຕະຫຼາດທີ່ມີເເນວໂນ້ມ (Trend Following) ເເລະ ເເບບທີ່ເໝາະກັບຊ່ວງທີ່ຕະຫຼາດມີເເນວໂນ້ມທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ເເຕ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນລະດັບທີ່ຫຼາຍພໍ (Oscilltor).

9. ເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ

ເຄື່ອງມືການວິເຄາະເທັກນິກທຸກຊະນິດມີຈຸດເເຂງ ເເລະ ຈຸດອ່ອນໃນຕົວມັນເອງ, ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືໃຫ້ຖືກປະເພດຍັງຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກິດມີຄວາມສັບສົນໃນການຊື້ຂາຍ ເເລະ ເກິດຄວາມຂັດເເຍ່ງກັນເອງ ຈົນບໍ່ສາມາດກຳນົດກົນລະຍຸດທີ່ເໝາະສົມໄດ້.

10. ວາງເເຜນຢ່າງຊັດເຈນ

ບໍ່ມີເຄື່ອງມືໃດທີ່ສາມາດບອກອະນາຄົດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະຊື້ຮຸ້ນທຸກຄັ້ງ ຄວນກຳນົດ ເເລະ ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ, ກຳນົດລາຄາທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນການຕັດຂາດທຶນທີ່ລົງໄປ (cut loss) ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເເລະ ປ້ອງກັນການຂາດທຶນໜັກລວມໄປເຖິງ ລາຄາສຳລັບທີ່ຈະຂາຍອອກ (take profit) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂາຍຊ້າເກິນໄປ

****ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່:
Website: www.bitqik.com
bitqik Suport : https://support.bitqik.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bitqik/
bitqik Academy : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086347500753
bitqik Insight : https://insight.bitqik.com/
Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSdT86ut3/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2wf6B1zII-2jPtVfwmKvoA
Instagram : https://www.instagram.com/bitqikofficial/
Twitter : https://twitter.com/bitqikofficial

#Bitcoin #bitqik #bitqikacademy #Cryptocurrency #Blockchain

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.